L O A D I N G

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

LOAN2CAR > ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

        เราให้บริการโดยช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบราคาและข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจากหลากหลายผู้ให้บริการผ่านเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดก่อนการเลือกผู้ให้บริการและขอข้อมูลเพิ่มเติม

        ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ Loan2car ดังต่อไปนี้

1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        Loan2car เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลของท่านที่ได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น  ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

2. ขอบเขตในการใช้เว็บไซต์

        คุณไม่สามารถเช่า, เช่าซื้อ, ขาย, แจกจ่าย, ทำซ้ำ, หรือมอบต่อสิทธิการใช้งานเว็บไซต์ได้ คุณไม่สามารถคัดลอก, แยก, สลับข้อมูล, พยายามถอดรหัส, ปรับแต่ง, หรือสร้างงานลอกเลียนแบบของเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลที่เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงกับผู้ให้อนุญาตรายหนึ่งของเรา กิจกรรมเหล่านี้จะได้รับอนุญาตเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็น โดยเป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขในใบอนุญาตเท่านั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการละเมิด หรือการสร้างปัญหาให้เครือข่าย

3. การปรับเปลี่ยน

        ข้อตกลงนี้อาจได้รับการแก้ไขได้ทุกเมื่อ โดยการอัปเดตและโพสต์เวอร์ชันใหม่ลงในเว็บไซต์ หรือโดยการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่มีผลบังคับใช้ในระหว่างการใช้งานดังกล่าว

4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

        นโยบายการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีมาตรฐาน แนวทางการควบคุมการใช้งานข้อมูลตามระดับความสำคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมการใช้งานข้อมูลให้ปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนโยบายและแนวทางการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลจะบังคับใช้กับบุคคลและผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อมต่อหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ

5. ข้อจำกัดด้านความพร้อมใช้งาน

        เว็บไซต์นี้ควบคุมโดย Loan2car จากภายในประเทศไทย เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกภาษา หรือทุกประเทศ เราไม่ได้รับรองว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้หรือได้รับอนุญาตในทุกสถานที่ การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะหากเป็นการใช้โดยผิดกฎหมาย โดยคุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ตามความต้องการ และจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้เรายังอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนด

6. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

        ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

7.คำสงวนสิทธิ์

        บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ  รูปแบบนำเสนอ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่จะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอนลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท